Sytuacja gospodarcza w Polsce, a kondycja polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w 2024 roku

21 maja 2024

Czy Polska może być ponownie liderem wzrostu? Tak została zatytułowana prezentacja autorstwa pana Michała Rubaszka – Starszego Ekonomisty z Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Banku Śląskiego S.A. Odniósł się on w swojej prezentacji do tego zagadnienia podczas corocznej gali wręczenia nagród „Diamenty Forbesa 2024”, która odbyła się 18 kwietnia we Wrocławiu, a firma DSR uczestniczyła w niej jako jedna z nagrodzonych. 

Autor prezentacji wskazał czynniki, które napędzają popyt oraz umożliwiają realny wzrost gospodarki. Według szacunków ING, spadek cen surowców oraz mocny złoty w okresie 2023-2024 obniżyły inflację CPI o ok. 4-5 pkt proc. (do CPI w marcu: 2% r/r). Inflację podtrzymuje zaś wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń, ogólna poprawa koniunktury, ekspansywna polityka fiskalna oraz wzrost VAT na żywność i wycofanie tarczy energetycznej. Rośnie konsumpcja napędzana przez najwyższe tempo wzrostu dochodów realnych od 20 lat (m.in. wzrost płacy minimalnej w 2024 roku do 4 242 zł, czyli o 20,5% r/r), a zmiany demograficzne mogą prowadzić do szybszego wzrostu popytu na usługi, aniżeli na dobra trwałe. Napływ środków unijnych do Polski, w przeliczeniu ponad 100 mld zł netto, w latach 2024–2025 zapewne spowoduje wzrost inwestycji. 

Michał Rubaszek podaje także, powołując się na prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund – IMF), że Polska w roku 2024 będzie zarówno liderem wzrostu PKB wśród krajów Unii Europejskiej, jak i liderem wzrostu inflacji – z wynikiem 5.0. W tym drugim zestawieniu wyprzedza nas tylko Rumunia – z prognozowanym wynikiem 6.0. 

Przeczytaj równieżReplenishment – klucz do skutecznego zarządzania magazynem w firmie produkcyjnej

Źródło Czy Polska może być ponownie liderem wzrostu M. Rubaszek, ING Bank Śląski S.A. 2024 r.

Co jeszcze wynika z tej prezentacji? Dlaczego tezy w niej zawarte mają odzwierciedlenie w prognozach dla kondycji polskiej branży produkcyjnej? Jakie płyną konkluzje? Jak wreszcie można to porównać do sytuacji w produkcji, która niewątpliwie ma wpływ na kształt całej polskiej gospodarki? Oto kilka wniosków i punktów wspólnych z analizami firmy DSR.

Polska gospodarka i światowa makroekonomia – realny wpływ na kondycję fabryk

Jak zawsze i co roku, na kondycję przedsiębiorstw produkcyjnych w naszym kraju, mają wpływ wyniki gospodarcze Polski i sytuacja makroekonomiczna na świecie. W obecnych czasach globalizacji zjawisk makroekonomicznych, wpływ na polski eksport, import czy zasoby produkcyjne mają zarówno sytuacja gospodarcza w USA, szybkość rozwoju państw azjatyckich, jak i stabilność kursu walut. To wszystko sprawia, że żeby rzetelnie i poprawnie analizować punkty ryzyka, kierunki wzrostu gospodarczego czy założenia budżetowe, należy brać pod uwagę dane gospodarcze i prognozy makroekonomiczne z całego świata.

Z badań i analiz serwisu ekonomicznego ING wynika, że w obecnym i przyszłym roku duży wpływ na wzrost gospodarczy Polski będzie miała gospodarka strefy euro, która nadal tkwi w stagnacji. Na kondycję naszej gospodarki i perspektywy wzrostu znacząco wpłynie także trwająca recesja w Niemczech, co zmniejszy zarówno eksport, jak i ogólne wyniki gospodarcze Polski.

Jednak zakłada się, że mimo pewnych trudności, polska gospodarka i tak będzie się nadal pozytywnie rozwijać, a PKB wzrośnie o około 3% r/r. Oczekiwana jest także dalsza dezinflacja, obniżki stóp procentowych oraz szansa na nowe możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia są tu zmiany w polityce – przejęcie władzy przez dotychczasową opozycję, co umacnia Polskę w kilku ważnych obszarach: ożywienie potencjału krajowych firm i inwestycji prywatnych, odblokowanie środków z UE i więcej inwestycji zagranicznych.

Przeczytaj również:Przemysł motoryzacyjny – pięć kluczowych prognoz na rok 2024

Źródło: Czy Polska może być ponownie liderem wzrostu? M. Rubaszek, ING Bank Śląski S.A. 2024 r.

Perspektywy dla produkcji. Jakie szanse i zagrożenia dla firm produkcyjnych niosą ze sobą prognozy dla polskiej gospodarki

Grzegorz Pawłowski, Marketing Manager, DSR 4FACTORY: “Obecnie w Polsce ceny energii są najwyższe w Europie, a wzrost płac osiągnął poziom wynagrodzeń w Portugalii i Hiszpanii, dlatego przestaliśmy być krajem o niskich kosztach produkcji. Widać to wyraźnie na przedstawionych wykresach i danych gospodarczych z prezentacji. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą zatem poszukiwać przewagi konkurencyjnej w innych obszarach, np. poprawiać efektywność produkcji poprzez cyfryzację procesów produkcji. Wyróżnienie firmy DSR Diamentami Forbesa, już po raz piąty, dowodzi, że rozwiązania informatyczne DSR 4FACTORY, pomagające zwiększyć efektywność produkcji, zdobywają coraz większe uznanie wśród przedsiębiorstw produkcyjnych na polskim rynku.”

Źródło: Czy Polska może być ponownie liderem wzrostu? M. Rubaszek, ING Bank Śląski S.A. 2024 r.

 

Poznaj rozwiązania DSR 4FACTORY

 

Piotr Rojek, CEO DSR S.A.: “Klienci DSR 4FACTORY od kilku lat są mocno skoncentrowani na efektywności produkcji. Liderzy produktywności świadomie wybierają obszary, które wspierają systemami IT oraz AI. Planowanie produkcji, dające optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów, wymaga posiadania dokładnych i wiarygodnych informacji na temat stanu aktualnego oraz przeszłości. Szczególny nacisk naszych Klientów widzimy w obszarze rejestracji pracochłonności produkcji oraz dokładnej kontroli kosztów energii. Jest to zbieżne z wynikami badań i wnioskami, prezentowanymi w przytaczanej prezentacji ING. 

Znaczący wzrost kosztów pracy może być  kontrolowany przy założeniu, że wiemy kto i kiedy wykonuje jakie czynności. Dalsza analiza sytuacji pozwala na podjęcie decyzji o wykorzystaniu mniej wykwalifikowanych, niżej wynagradzanych ludzi do zadań, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Bardziej zaawansowane procesy, często wspierane przez algorytmy AI, pozwalają powiązać zużycie energii z wieloma zmiennymi występującymi w otoczeniu produkcji. Jeden z Klientów DSR zrealizował projekt, który wskazał na stopień powiązania zużycia energii z surowcem, operatorem i stosowanym narzędziem. Poznanie tego wysoce energochłonnego procesu pozwala na znaczące optymalizacje kosztowe. Producenci w Polsce mogą nadal skutecznie konkurować z firmami zlokalizowanymi w innych częściach Europy, jednak wymaga to bardziej zaawansowanych działań w obszarze wsparcia produkcji przez AI/IT. “

Kolejnym “zagrożeniem” dla płynności i efektywności produkcji może być demografia, skutki niżu demograficznego oraz polityka migracyjna Polski. Napięcia geopolityczne wokół wojny w Ukrainie mogą znacząco utrudnić zdobywanie pracowników hal i zakładów produkcyjnych, co w dalszej mierze będzie miało przełożenie na braki kadrowe i zachwianie produktywności fabryk. Już teraz w Polsce bezrobocie jest na jednym z najniższych poziomów w Europie.

Źródło: Czy Polska może być ponownie liderem wzrostu? M. Rubaszek, ING Bank Śląski S.A. 2024 r.

Nadzieją jednak napawa fakt, że aktualnie do Polski płyną olbrzymie środki finansowe z Unii Europejskiej, co w skali całego kraju z pewnością poprawi zdolności inwestycyjne i wpłynie na planowanie budżetów przedsiębiorstw produkcyjnych. Dobrze, jeśli świadomi producenci zaczną odważniej inwestować w rozwiązania informatyczne, dające im większą elastyczność i możliwość poradzenia sobie z trudną sytuacją na rynku pracy czy rosnącymi kosztami utrzymania firm. 

Wspólnym mianownikiem powyższych prognoz i wypowiedzi jest zatem wniosek – że należy obecnie dogłębnie analizować sytuację gospodarczą w Polsce, przyglądać się bacznie różnym czynnikom, wpływającym na kondycję gospodarczą naszego kraju i koniunkturę globalną. Następnie, należy szukać takich rozwiązań i narzędzi, które pomogą wybrać najbardziej optymalny sposób na radzenie sobie ze zmianami i nowymi trendami gospodarczymi. Szanse na rozwój, w perspektywie kolejnych lat, mają wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce, jeśli tylko zechcą dostrzec potencjał dedykowanych dla nich cyfrowych rozwiązań i usług, aby zyskać przewagę konkurencyjną i utrzymać pożądane tempo rozwoju.

Autor:

Karolina Polak

Specjalista ds. Marketingu DSR 4FACTORY

 

Poznaj rozwiązania DSR 4FACTORY

Przeczytaj także:

Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping – VSM)

Lean Six Sigma – filozofia doskonalenia łącząca metody Lean i Six Sigma

Raport 8D – skuteczna metoda rozwiązywania problemów obsługi procesów biznesowych

Traceability