Zarządzanie procesem utrzymania ruchu (EAM)

EAM 4FACTORY: EFEKTYWNE WSPARCIE IT W UTRZYMANIU RUCHU

W każdej firmie produkcyjnej w procesie realizacji operacji technologicznych niezbędne jest utrzymanie właściwego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Bardzo istotnym elementem jest odpowiednie zarządzanie planowanymi przeglądami oraz sprawna obsługa awarii.

System EAM 4FACTORY jest oprogramowaniem klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems) służącym do zarządzania majątkiem przedsiębiorstw produkcyjnych dedykowanym dla Służb Utrzymania Ruchu i umożliwia sprawne zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa oraz wspiera procesy związane z utrzymaniem ruchu. EAM 4FACTORY jest rozszerzeniem podstawowej funkcjonalności SFC 4FACTORY w zakresie obszaru Utrzymania Ruchu. Może również działać jako osobna aplikacja mobilna.

System EAM 4FACTORY zapewnia obsługę:

 • zdarzeń dotyczących maszyn i urządzeń zgłaszanych przez dział produkcji,
 • zleceń naprawy wraz z rejestracją czasu pracy mechaników oraz rezerwacją i wydaniami części i materiałów eksploatacyjnych z magazynu.

Zapytaj o rozwiązanie EAM 4FACTORY dla Twojej firmy

Opis rozwiązania dla Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych

EAM 4FACTORY jako system CMMS usprawnia optymalizację procesu produkcji dzięki prewencyjnym i predykcyjnym działaniom, ułatwiającym zmniejszenie czasu trwania wszelkich przerw produkcyjnych, wynikających z nieplanowanej niedostępności maszyn.

Ze względu na złożoność, system EAM 4FACTORY został podzielony na moduły, które grupują funkcjonalności, m.in.: Zasoby, Zgłoszenia/ Zlecenia, Przeglądy, Części/ Materiały Eksploatacyjne, Raporty i inne.

 • MODUŁ ZASOBY:

Moduł zasobów umożliwia zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. Obiekty są pogrupowane za pomocą dynamicznie tworzonych grup i typów.

 • MODUŁ ZGŁOSZENIA/ZLECENIA:

Moduł ten umożliwia dodawanie do systemu zgłoszeń dotyczących zasobów, a także generowania na ich podstawie zleceń. W ramach zlecenia istnieje możliwość raportowania robocizny oraz zużycia materiałów. Możliwe jest definiowanie typów zgłoszeń oraz definiowania dla nich niestandardowych/dodatkowych pól.

Po wejściu w ekran edycji użytkownik ma możliwość zarejestrowania robocizny – wskazując datę, czas pracy, pracownika oraz opcjonalnie komentarz. Istnieje także możliwość zarejestrowania zużycia materiałów, poprzez wybór konkretnej części/materiału eksploatacyjnego (wybór z magazynu, według nr serii i/lub nr partii) oraz wskazaniu ilości. Tak, jak na innych kartotekach, jest możliwość także zapisania załączników plikowych pod dane zlecenie.

 • MODUŁ PRZEGLĄDY:

Moduł przeglądów umożliwia utworzenie w systemie definicji przeglądu. Wykaz definicji przeglądów zawiera listę zdefiniowanych przeglądów. Użytkownik ma możliwość podglądu, edycji, usunięcia i utworzenia nowej definicji.

Dodatkowo dla definicji przeglądu mamy możliwość wskazania listy części/materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania przeglądu wraz z wymaganą ilością. Istnieje także pole tekstowe Narzędzia, gdzie możemy opisać dodatkowe narzędzia, nieuwzględnione w kartotece zasobów. Również z poziomu ekranu szczegółów definicji, użytkownik wskazuje jakich zasobów dany przegląd dotyczy oraz od kiedy obowiązuje. Tutaj również ma możliwość zdefiniowania dodatkowych pól oraz załączników plikowych.

 • MODUŁ CZĘŚCI/ ME:

Moduł służy do zarządzania częściami i materiałami eksploatacyjnymi wykorzystywanymi podczas przeglądów i innych prac serwisowych. Poza wykazem części zamiennych istnieje tutaj także funkcjonalność przyjęć pozaplanowych oraz wykaz lokalizacji (magazynów).

Po wejściu w szczegóły mamy dostęp do pełnego zestawu atrybutów związanych z częściami zamiennymi. Poza tymi, które występują na wykazie, dostępne są tutaj także: Kontrola serii/partii, Status, Numer katalogowy, EAN, Numer zewnętrzny, Czas dostawy, Klasa, Zapas bezpieczeństwa, Cena PLN.

W systemie istnieje możliwość opcja zdefiniowania lokalizacji. Magazyn określony jest poprzez nazwę, opcjonalny opis oraz wartość logiczną określającą czy jest aktywny.

W obszarze przyjęć pozaplanowych istnieje możliwość powiększania stanów magazynowych w ramach przyjęć pozaplanowych. Aby zrealizować przyjęcie należy wybrać konkretną część/materiał, wskazać magazyn na który zostanie zrealizowane przyjęcie, jeśli wymagane podać nr serii/partii, podać ilość oraz cenę. Podczas jednego przyjęcia można wskazać wiele części oraz można dokonać przyjęć na wiele magazynów.

 • MODUŁ RAPORTY:

Moduł Raportów umożliwia podgląd raportów, które zostały zdefiniowane w module Administracyjnym. Raporty pobierane są z serwera SQL Server Reporting Services. Tworzone są za pomocą zewnętrznego narzędzia – Report Builder. Jeżeli użytkownik ma nadane uprawnienie do podglądu danego raportu – pojawi się on w drzewku menu, a po wejściu zostanie załadowany.

Dlaczego warto korzystać z systemu CMMS/EAM 4FACTORY?

System EAM 4FACTORY pozwala osiągnąć pełną identyfikowalność w zakresie wykonywanych napraw i przeglądów prewencyjnych. Pozwala na zwiększenie produktywności maszyn i urządzeń, uzupełniając brakujące funkcjonalności w większości systemów ERP.

EAM 4FACTORY cechuje łatwa dostępność z każdego miejsca w firmie i poza nią przez pracowników Działu Utrzymania Ruchu. Możliwa jest praca na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz tabletach lub innych urządzeniach przenośnych z użyciem przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jednocześnie dzieje się to przy zapewnieniu na wysokim poziomie poufności i bezpieczeństwa danych.

Najczęstsze korzyści dla użytkowników, wynikające z wdrożenia systemu klasy CMMS – EAM 4FACTORY:

 • uporządkowana ewidencja maszyn, części, narzędzi i innych zasobów produkcyjnych;
 • pełna identyfikacja prac działu utrzymania ruchu;
 • łatwiejsza kontrola i obsługa prac prewencyjnych;
 • lepsza wydajność i skuteczność zarządzania zasobami produkcyjnymi;
 • zwiększenie produktywności maszyn i urządzeń;
 • obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych;
 • łatwe i szybkie wdrożenie;
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej;
 • łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą IT;
 • obsługa zgłaszania awarii;
 • łatwe planowanie przeglądów i konserwacji;
 • dostęp do odpowiednich dodatkowych usług;
 • eksperckie wsparcie przy wdrożeniu i eksploatacji systemu;
 • obsługa stanów magazynowych;
 • intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika;
 • wbudowane raporty do analizy danych;
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania.

EAM 4FACTORY jako nowoczesny system CMMS zorientowany jest na maksymalizację wskaźnika ROI czyli szybkiego zwrotu z inwestycji oraz daje rzeczywiste korzyści i rezultaty:

 • Dla koordynatorów służb utrzymania ruchu: informacja o zgłoszonych zdarzeniach w czasie rzeczywistym pozwalająca na sprawne delegowanie pracowników według kwalifikacji i umiejętności
 • Dla kierowników utrzymania ruchu: wbudowane raporty pozwalające na ocenę stanu technicznego zasobów oraz efektywności pracy mechaników
 • Dla firmy: poprawa efektywności produkcji dzięki zwiększeniu produktywności maszyn i urządzeń

EAM 4FACTORY cechuje łatwa dostępność z każdego miejsca w firmie i poza nią. Możliwa jest praca na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz tabletach lub innych urządzeniach przenośnych z użyciem przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jednakże dzieje się to przy zapewnieniu na wysokim poziomie poufności i bezpieczeństwa danych.

 

System CMMS dla Utrzymania Ruchu w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest system CMMS i jakie są jego główne funkcje?

System CMMS (Computerised Maintenance Management System) to komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych, służb utrzymania ruchu i dziale Utrzymania Ruchu. Główne funkcje systemu CMMS to gromadzenie i przepływ informacji dotyczących maszyn i urządzeń, planowanie prac związanych z utrzymaniem ruchu, kontrolowanie kosztów utrzymania oraz integracja z innymi systemami.

Dlaczego przedsiębiorstwa stosują systemy CMMS? Jakie są korzyści płynące z ich stosowania?

Przedsiębiorstwa stosują systemy CMMS w celu usprawnienia procesów utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym i zwiększenia efektywności działań zespołu utrzymania ruchu. Korzyści płynące z działania systemów CMMS to m.in. skrócenie czasu reakcji na usterki, redukcja liczby awarii i kosztów utrzymania, poprawa jakości pracy maszyn oraz możliwość szybkiego dostępu do informacji o parku maszynowym.

Jakie są kluczowe cechy, jakimi powinien charakteryzować się dobry system CMMS?

Dobry system CMMS powinien charakteryzować się takimi cechami, jak: łatwa obsługa, szybki dostęp do informacji, możliwość integracji z innymi systemami, dostępność narzędzi do planowania prac, raportowania i monitorowania efektywności procesów utrzymania ruchu oraz możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Jakie rodzaje narzędzi i funkcji są dostępne w systemach CMMS i jakie są ich zastosowania?

W systemach CMMS dostępne są narzędzia do gromadzenia informacji o maszynach i urządzeniach, planowania prac związanych z utrzymaniem ruchu, raportowania i monitorowania efektywności procesów utrzymania ruchu, kontroli kosztów, zgłaszania i rozwiązywania usterek, zarządzania częściami zamiennymi oraz integracji z innymi systemami, takimi jak ERP czy EAM.

Dowiedz się więcej:  MTTF, MTBF i MTTR – czy warto „poświęcać” czas na ich mierzenie?

Jakie są sposoby wdrożenia systemu CMMS w przedsiębiorstwie? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu?

Wdrożenie systemu CMMS wymaga przede wszystkim zaplanowania procesu migracji całej dokumentacji papierowej do systemu oraz przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu. Przy wyborze odpowiedniego systemu należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: potrzeby przedsiębiorstwa, budżet, dostępność funkcji i narzędzi, możliwość integracji z innymi systemami oraz łatwość obsługi.

Jakie są najczęstsze problemy, jakie pojawiają się podczas wdrażania i korzystania z systemów CMMS?

Najczęstszymi problemami podczas wdrażania i korzystania z systemów CMMS są m.in. brak zrozumienia potrzeb przedsiębiorstwa, trudności z integracją z innymi systemami oraz problemy związane z przeszkoleniem pracowników.

Jakie są trendy w rozwoju systemów CMMS? Jakie nowe funkcje i technologie są wprowadzane w celu poprawy efektywności i wydajności systemów?

Trendy w rozwoju systemów CMMS to m.in. integracja z innymi systemami informatycznymi, wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych, rozwój narzędzi do zarządzania częściami zamiennymi oraz rozwój systemów mobilnych umożliwiających pracę z dowolnego miejsca.

Przeczytaj również: Wskaźnik OEE – jak obliczać i interpretować wyniki?

Jakie są różnice między systemami CMMS a innymi systemami zarządzania, takimi jak ERP, CRM lub EAM?

Systemy CMMS są specjalnie zaprojektowane do zarządzania i utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, podczas gdy systemy ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customer Relationship Management) są bardziej skoncentrowane na funkcjach biznesowych, takich jak zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, sprzedażą i obsługą klienta. Systemy EAM (Enterprise Asset Management) zajmują się zarządzaniem całym cyklem życia aktywów przedsiębiorstwa, a CMMS jest jednym z modułów EAM. CMMS jest również bardziej szczegółowym narzędziem niż EAM, ponieważ skupia się na konkretnej dziedzinie utrzymania ruchu.

Jakie są kryteria, którymi należy kierować się przy wyborze dostawcy systemu CMMS?

Przy wyborze dostawcy systemu CMMS należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak:

 • funkcjonalność systemu w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • koszty wdrożenia i utrzymania systemu,
 • łatwość użycia i dostępność szkoleń dla użytkowników,
 • bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami,
 • integracja z innymi systemami,
 • wsparcie techniczne i dostępność,
 • opinie i referencje innych klientów.

Jakie są przyszłe perspektywy rozwoju systemów CMMS? Czy istnieją jakieś trendy lub zmiany w branży, które będą miały wpływ na rozwój tych systemów w przyszłości?

W przyszłości systemy CMMS będą kontynuować rozwój w kierunku cyfryzacji i automatyzacji procesów utrzymania ruchu. Trendem jest coraz większe wykorzystanie sztucznej inteligencji, analizy danych i internetu rzeczy w systemach CMMS. Systemy te będą coraz bardziej elastyczne i łatwiejsze w dostosowaniu do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Inne ważne trendy to rozwój mobilnych aplikacji i integracja z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Zmiany w branży, takie jak rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, a także zwiększająca się konkurencja i potrzeba zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych, będą miały wpływ na rozwój systemów CMMS i wymagały będą ciągłego dostosowywania się do nowych wymagań i potrzeb rynkowych.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA EAM 4FACTORY W FIRMIE JAMAR:

Pobierz PDF  * Pola obowiązkowe