Relacje inwestorskie

DSR: Relacje inwestorskie

DSR jest dostawcą usług doradczych i efektywnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. DSR zapewnia optymalizację i integrację procesów wewnętrznych, jest to możliwe, dzięki wyspecjalizowanym usługom i sprawdzonemu oprogramowaniu.

Dane Spółki:

DSR S.A.

NIP: 899-254-42-49. REGON: 020093552

DSR S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000656263. Kapitał zakładowy 1 304 622,80 PLN opłacony w całości.

Informacje, ogłoszenia oraz dokumenty

Zarząd:

Piotr Rojek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Dariusz Kucharski – Przewodniczący Rady Nadzorczej DSR

Wojciech Zezula – Członek Rady Nadzorczej DSR

Piotr Augustynowicz – Członek Rady Nadzorczej DSR

ZAWIADOMIENIE
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki DSR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 55F, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000656263 („Spółka”) niniejszym działając na podstawie art. 402 § 3 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień:

14 listopada 2022 r., godz. 14:00 w siedzibie Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając
i Wspólnicy sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 3, 50-077 Wrocław, V piętro

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz (iii) wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz (iii) wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rojkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kucharskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Zezuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustynowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych i upoważnienia zarządu w tym przedmiocie, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dokumenty będące podstawą uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w terminie od godziny 12:00 dnia 28.10.2022 do dnia odbycia Zgromadzenia.

 

Data i miejsce:

26 października 2022 r., Wrocław

______________
Piotr Rojek – Prezes Zarządu DSR S.A.

Spis treści
Spis treści