Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: 71 889 05 60

Poznaj naszą firmę

DSR: Relacje inwestorskie

DSR jest dostawcą usług doradczych i efektywnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. DSR zapewnia optymalizację i integrację procesów wewnętrznych, jest to możliwe, dzięki wyspecjalizowanym usługom i sprawdzonemu oprogramowaniu.

Dane Spółki:

DSR S.A.

NIP: 899-254-42-49. REGON: 020093552

DSR S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000656263. Kapitał zakładowy 634 140,- PLN

Informacje, ogłoszenia oraz dokumenty

Zarząd:

Piotr Rojek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Dariusz Kucharski – Przewodniczący Rady Nadzorczej DSR

Wojciech Zezula – Członek Rady Nadzorczej DSR

Piotr Augustynowicz – Członek Rady Nadzorczej DSR

 

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

 Zarząd DSR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 55F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000656263, dalej jako: „Spółka”, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które planowane jest na dzień:

14 maja 2020 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze spółka partnerska we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4, 50-079 Wrocław.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przewiduje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji ds. Naruszenia wraz z rekomendacjami Komisji, stosownie do regulacji §24 ust. 7 Statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w §23 statutu Spółki przez akcjonariuszkę Małgorzatę Nowak.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia wszystkich 106.500 akcji imiennych serii A należących do akcjonariuszki Małgorzaty Nowak, w związku z dopuszczeniem się przez akcjonariuszkę naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w §23 statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji należących do akcjonariuszki Małgorzaty Nowak.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 10. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Data publikacji:08.05.2020

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą: DSR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 55F, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000656263, dalej jako: „Spółka”, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które planowane jest na dzień:

26 maja 2020 roku o godzinie 14.00

 w siedzibie Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze spółka partnerska we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4, 50-079 Wrocław.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przewiduje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii A2 w ramach subskrypcji zamkniętej (zaoferowanie akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru). Proponowany dzień prawa poboru:26 maja 2020
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z treścią dyspozycji art. 432 § 2 k.s.h. Zarząd informuje, ze dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji zwykłych imiennych serii A2 został wskazany w pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo poboru w pierwszym terminie zostanie ustalone w proporcji 1:1 (na każdą 1 akcję Spółki serii A i A1 przysługiwało będzie jedno prawo poboru akcji serii A2).

Jednocześnie Zarząd Spółki, stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., poniżej przedstawia dotychczasową oraz projektowaną nową treść zapisów Statutu Spółki, których zmiany będą przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 6 ww. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Dotychczasowa treść §9 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 634.140,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści złotych) i dzieli się na:

813 000 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych na warunkach wskazanych w niniejszym Statucie serii A od Nr 000 001 do Nr 813 000 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda,

406 500 (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A1 od Nr 000 001 do Nr 406 500 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda.”

  

 1. Projektowana nowa treść §9 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.268.280,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

813 000 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych na warunkach wskazanych w niniejszym Statucie serii A od Nr 000 001 do Nr 813 000 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda,

406 500 (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A1 od Nr 000 001 do Nr 406 500 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda.

813 000 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2 od Nr 000 001 do Nr 813 000 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda.

Data publikacji:11.05.2020

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.