Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: 71 889 05 60

Poznaj naszą firmę

DSR: Relacje inwestorskie

DSR jest dostawcą usług doradczych i efektywnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. DSR zapewnia optymalizację i integrację procesów wewnętrznych, jest to możliwe, dzięki wyspecjalizowanym usługom i sprawdzonemu oprogramowaniu.

Dane Spółki:

DSR S.A.

NIP: 899-254-42-49. REGON: 020093552

DSR S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000656263. Kapitał zakładowy 1 268 280,- PLN opłacony w całości.

Informacje, ogłoszenia oraz dokumenty

Zarząd:

Piotr Rojek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Dariusz Kucharski – Przewodniczący Rady Nadzorczej DSR

Wojciech Zezula – Członek Rady Nadzorczej DSR

Piotr Augustynowicz – Członek Rady Nadzorczej DSR

 

 

Oświadczenie spółki DSR S.A.- zakończenie procedury przymusowego wykupu akcji

Zarząd DSR S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 13 października 2020 r. doszedł do skutku, przeprowadzony w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, wykup przymusowy akcji.
Wobec faktu zaksięgowania na koncie Spółki pełnej kwoty wykupowanych akcji,
dnia 13 października 2020 akcjonariusze nim objęci utracili swój status.

Piotr Rojek
Prezes Zarządu DSR S.A.

Raport z wyceny akcji

Zarząd spółki DSR S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 418 § 1 – 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 417 § 1 i 2 KSH informuje, że biegły wybrany na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10.09.2020 („Zgromadzenie”) w celu sporządzenia wyceny oraz ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi przymusowemu na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia, ustalił cenę wykupowanych akcji na 0,88 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję. Jednocześnie, Zarząd Spółki na podstawie art. 418 § 2 KSH przypomina i wzywa akcjonariusza mniejszościowego Spółki, którego akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały nr 4 Zgromadzenia, w siedzibie Spółki przy ul. Legnickiej 55F we Wrocławiu dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki. Termin ogłoszenia Uchwały nr 4 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 17.09.2020. W przypadku niezłożenia dokumentów akcji w terminie miesiąca od ogłoszenia Uchwały nr 4 Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 KSH.

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

Wrocław, dnia 28 września 2020 r.

Do:Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd spółki DSR S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Legnicka 55F, 54-203 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Kra jonowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000656263 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji niepublicznych spółek akcyjnych, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy DSR S.A. do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w biurze Spółki pod adresem ul. Legnicka 55F, 54-203 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 15:00, w celu dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją dokumentów akcji Spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w przypadku niezłożenia dokumentów akcji w Spółce, moc obowiązująca wydanych dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem wskazanym w Ustawie,
a wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważało tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru  akcjonariuszy Spółki.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało  za  pisemnym   pokwitowaniem wydanym  akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Niniejsze  Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. Ponadto,
w imieniu Spółki informuję również, iż informacja o niniejszym wezwaniu została udostępniona na  stronie  internetowej Spółki.

 

Z wyrazami szacunku,

Piotr Rojek – Prezes Zarządu DSR S.A.

 

 

Zarząd Spółki DSR S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), na podstawie art. 418 § 1 k.s.h. w zw. z art. 416 § 3 k.s.h., informuje, iż w dniu 10.09.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o następującej treści:
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DSR S.A.
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie przymusowego wykupu w trybie art. 418
Kodeksu spółek handlowych akcji akcjonariusza Spółki
reprezentującego łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego

§ 1
Mając na uwadze, iż:
a) Dariusz Lewko posiada akcje Spółki w liczbie: 87.400 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, 59.208 zwykłych
akcji imiennych serii A1 oraz 177.624 zwykłych akcji imiennych serii A2, to jest w łącznej liczbie 324.232 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje,
b) Paweł Koprowski posiada akcje Spółki w liczbie: 106.200
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 71.944 zwykłych akcji imiennych serii A1 oraz 215.832 zwykłych akcji
imiennych serii A2, to jest w łącznej liczbie 393.976 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt
sześć) akcji,
c) RI Sp. z o.o. posiada akcje Spółki w liczbie 406.400 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, 203.201 zwykłych
akcji imiennych serii A1 oraz 609.603 zwykłych akcji imiennych serii A2, to jest w łącznej liczbie 1.219.204 (jeden
milion dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście cztery)
akcje,
d) Paweł Daszkiewicz posiada akcje Spółki w liczbie 106.500
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 72.147 zwykłych akcji imiennych serii A1 oraz 216.441 zwykłych akcji
imiennych serii A2, to jest w łącznej liczbie 395.088 (trzysta
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji,
(dalej jako: Akcjonariusze Wykupujący)
to jest Akcjonariusze Wykupujący posiadają akcje Spółki
w łącznej liczbie 2.332.500 (dwa miliony trzysta trzydzieści
dwa tysiące pięćset), reprezentujące 95,63% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 418 § 1 i 2 Kodeksu spółek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala, co następuje:
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia
o przymusowym wykupie przez Akcjonariuszy Wykupujących
to jest: Dariusza Lewko, Pawła Koprowskiego, RI Sp. z o.o.
oraz Pawła Daszkiewicza akcji Spółki, do których uprawniona
jest Małgorzata Nowak (akcjonariusz reprezentujący mniej niż
5% kapitału zakładowego), tj. 106.500 (sto sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach
od 000.001 do 106.500 o wartości nominalnej 0,52 zł (pięćdziesiąt dwa grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 55
380 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych),
reprezentujących 4,37% kapitału zakładowego Spółki.
§ 3
Akcje Spółki zostają wykupione przez Dariusza Lewko, Pawła
Koprowskiego, RI Sp. z o.o. oraz Pawła Daszkiewicza w następujących proporcjach:
a) Dariusz Lewko – zobowiązuje się i wykupuje 30 931 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, posiadanych w kapitale zakładowym przez Małgorzatę Nowak o numerach od
000.001 do 030.931,
b) Paweł Koprowski – zobowiązuje się i wykupuje 37 584 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, posiadanych w kapitale zakładowym przez Małgorzatę Nowak o numerach fod
030.932 do 068.515,
c) RI sp. z o.o. – zobowiązuje się i wykupuje 295 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, posiadanych w kapitale
zakładowym przez Małgorzatę Nowak o numerach od
068.516 do 068.810,
d) Paweł Daszkiewicz – zobowiązuje się i wykupuje 37 690 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, posiadanych w kapitale zakładowym przez Małgorzatę Nowak o numerach od
068.811 do 106.500.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DSR S.A.
zobowiązuje oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych związanych
z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki,
o którym mowa w § 2 i 3 powyżej.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

 

Data publikacji:08.05.2020

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą: DSR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 55F, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000656263, dalej jako: „Spółka”, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które planowane jest na dzień:

26 maja 2020 roku o godzinie 14.00

 w siedzibie Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze spółka partnerska we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4, 50-079 Wrocław.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przewiduje się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii A2 w ramach subskrypcji zamkniętej (zaoferowanie akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru). Proponowany dzień prawa poboru:26 maja 2020
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z treścią dyspozycji art. 432 § 2 k.s.h. Zarząd informuje, ze dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji zwykłych imiennych serii A2 został wskazany w pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo poboru w pierwszym terminie zostanie ustalone w proporcji 1:1 (na każdą 1 akcję Spółki serii A i A1 przysługiwało będzie jedno prawo poboru akcji serii A2).

Jednocześnie Zarząd Spółki, stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., poniżej przedstawia dotychczasową oraz projektowaną nową treść zapisów Statutu Spółki, których zmiany będą przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 6 ww. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Dotychczasowa treść §9 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 634.140,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści złotych) i dzieli się na:

813 000 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych na warunkach wskazanych w niniejszym Statucie serii A od Nr 000 001 do Nr 813 000 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda,

406 500 (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A1 od Nr 000 001 do Nr 406 500 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda.”

  

  1. Projektowana nowa treść §9 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.268.280,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

813 000 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych na warunkach wskazanych w niniejszym Statucie serii A od Nr 000 001 do Nr 813 000 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda,

406 500 (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A1 od Nr 000 001 do Nr 406 500 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda.

813 000 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2 od Nr 000 001 do Nr 813 000 o wartości nominalnej 52 gr (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) każda.

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.