Replenishment – klucz do skutecznego zarządzania magazynem w firmie produkcyjnej

7 maja 2024

Dla ułatwienia komunikacji w języku ludzi produkcji i logistyki cykliczne uzupełnianie zapasów magazynowych określane jest jednym słowem przejętym z języka angielskiego czyli replenishment. Co dokładnie ono oznacza?

Główne cele procesu replenishment

Głównym celem replenishmentu jest zapewnienie dostępności towarów w lokalizacjach, z których towary te są dysponowane, zużywane, konsumowane przez kolejne etapy procesów magazynowych i produkcyjnych.

Jednocześnie uzupełnianie zapasów musi odbywać się z uwzględnieniem:

 • aktualnie występującego zapotrzebowania na towary wynikające z harmonogramu produkcji (tworzonego przy użyciu rozwiązania APS 4FACTORY)
 • dostępności miejsca w dedykowanej docelowej strefie magazynowej (definiowanej w module Warehousing ERP 4FACTORY)
 • czasu dostarczenia towaru ze strefy źródłowej do strefy docelowej (Warehousing ERP 4FACTORY)
 • odpowiednio dobranych algorytmów pobrań, zapewniających np. uzupełnianie wg FIFO, FEFO, LIFO (Warehousing ERP 4FACTORY).

Przeczytaj również: Metody wyceny zapasów magazynowych: FIFO, LIFO, FEFO i inne

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Zastosowania metody replenishment w procesach magazynowych i produkcyjnych

Najważniejsze procesy magazynowe i produkcyjne, w których wykorzystywane są rozwiązania oparte na metodzie replenishment to:

 • dostawy surowców, towarów i komponentów do magazynów przedsiębiorstwa w celu zapewnienia dostępności składników niezbędnych do realizacji zleceń produkcyjnych i zamówień klientów, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczonej maksymalnej powierzchni strefy magazynowej
 • zatowarowanie linii produkcyjnych w komponenty, zużywane w procesach produkcyjnych, realizowanych w modelu produkcji seryjnej (realizowane cyklicznie w ślad za rozliczeniem materiałowym zleceń produkcyjnych)
 • zatowarowanie magazynu wyrobów gotowych z magazynów zewnętrznych w celu zapewnienia dostępności towarów pod zamówienia kompletowane bezpośrednio z lokalizacji magazynowych przedsiębiorstwa
 • uzupełnianie towaru w strefach kompletacji magazynu, w celu umożliwienia kompletacji drobnicowej, niepełnopaletowej

Jakie czynniki wpływają na decyzje dotyczące uzupełniania zapasów w przedsiębiorstwie?

Głównymi czynnikami wpływającymi na podjęcie decyzji o wykorzystaniu rozwiązań związanych z uzupełnianiem zapasów przez system ERP 4FACTORY i moduł Warehousing są z pewnością:

 • ograniczona przestrzeń magazynowa uniemożliwiająca dostarczenie od razu wszystkich komponentów niezbędnych do wykorzystania
 • chęć ograniczenia kosztów ponoszonych na przedwczesny zakup dużych partii komponentów, poprzez cedowanie na dostawców zapewnienia dostępności komponentów na wywołanie.
 • optymalizacja organizacji pracy operatorów magazynowych oraz automatyki sterującej dostarczanym asortymentem
 • zapewnienie optymalnego wykorzystania miejsca przy liniach produkcyjnych przez dostarczanie tylko aktualnie potrzebnych komponentów
 • zapewnienie restrykcji związanych z kolejnością zużycia komponentów do zleceń wg oczekiwanej metody (algorytmy pobrań np. FIFO, FEFO, LIFO, inne)
 • systemowe wsparcie poprzez generowanie przez moduł Warehousing dedykowanych zadań transportowych na uzupełnienie zapasów w dedykowanych strefach.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Jakie metody lub narzędzia wykorzystywane są do prognozowania zapotrzebowania i planowania uzupełnienia zapasów?

ERP 4FACTORY posiada w swoim module Warehousing gotowe rozwiązanie oparte na metodzie replenishment.

Z jednej strony definiowane są lokalizacje magazynowe dedykowane dla linii produkcyjnych, a dla nich konfiguracja opisująca dostępną pojemność w zakresie min-max dla każdej jednostki logistycznej, pozycji asortymentowej czy zestawu komponentów.

Z drugiej strony, istniejący harmonogram produkcyjny zawiera wykaz materiałowy dla każdego zlecenia, definicje zasobów zaplanowanych do wykorzystania oraz marszrutę operacji technologicznych powiązaną z liniami produkcyjnymi.

Na podstawie takiego zestawu informacji narzędzia obecne w ERP 4FACTORY automatycznie rozpoznają aktualne zaawansowanie realizacji zleceń produkcyjnych (cykliczna rejestracja postępów prac odbywa się poprzez SFC 4FACTORY najlepiej ze wsparciem AI 4FACTORY), analizują stan magazynowy komponentów na lokalizacjach linii produkcyjnych i w razie powstania poziomu niedoboru poniżej określonego minimum wyzwalają zadania transportowe dla magazynu. Zadania kierują operatora lub automatykę magazynową do odpowiedniej lokalizacji źródłowej w celu pobrania towaru i dostarczenia go do strefy lokalizacji produkcyjnych lub bezpośrednio na linię produkcyjną.

Proces funkcjonuje w pętli dopóty, dopóki zlecenia wymagają kolejnych dostaw komponentów. Po zakończeniu realizacji zleceń, proces jest wstrzymywany automatycznie.

Przeczytaj również: Kluczowe cechy prognozowania popytu w firmie produkcyjnej

Jakie są najczęstsze wyzwania związane z procesem uzupełniania zapasów?

Najczęstszymi wyzwaniami związanymi z implementacją rozwiązań replenishmentu są:

 • określenie minimalnego poziomu zapasu, przy którym wyzwalane są zadania transportowe dla magazynu. Zbyt niski poziom minimalny może spowodować przestój / wstrzymanie realizacji prac produkcyjnych ze względu na niedobór komponentu. Należy przy tym uwzględniać czas jaki upływa od pojawienia się zadania transportowego na uzupełnienie zapasu do jego faktycznej realizacji przez operatora / automatykę. Zbyt wysoki poziom max może z kolei spowodować sytuację braku wolnej przestrzeni magazynowej w miejscu docelowym i brak możliwości odłożenia towaru.
 • zmienność harmonogramu produkcyjnego – występujące usterki, awarie lub nagłe zmiany w realizacji zleceń produkcyjnych sprawiają, że procesy uzupełniania zapasów mogą okazać się w danym momencie zbędne. Niekiedy wymuszają konieczność dokonania zwrotu dostarczonych już na stanowiska komponentów. W takich sytuacjach warto rozważyć wyodrębnienie w magazynie dodatkowych stref buforowych, zapewniających dwukierunkowy bufor towaru – zarówno przy uzupełnianiu jak i przy zwrotach.

Przeczytaj również: Czym jest analiza łańcucha dostaw i dlaczego jest taka ważna?

W jaki sposób monitorowana jest efektywność procesu uzupełniania i czy i jakie stosowane są wskaźniki wydajności?

Monitorowanie realizacji procesów uzupełniania zapasów obywa się na kilku poziomach.

Najważniejszym jest bieżący monitoring stanu zaawansowania realizacji zleceń w powiazaniu z dostępnością komponentów na lokalizacjach docelowych oraz dostaw w drodze realizowanych przez magazyn. ERP 4FACTORY wyposażone w zestaw dedykowanych dashboard’ów wspiera użytkowników systemu w kontroli nad realizacją tych procesów.

Zadania transportowe generowane w procesie uzupełniania przez moduł Warehousing mają swoje nominalne czasy realizacji. Czasy realizacji można śledzić. System rejestruje w historii zadań czas utworzenia, rozpoczęcia i zakończenia realizacji. Budując przy tym historię statystyczną wyznacza czasy średnie, które można finalnie zaktualizować w konfiguracji. Analiza tych czasów z wykorzystaniem narzędzia ERP 4FACTORY wspiera użytkownika systemu w definicji optymalnych poziomów min-max na lokalizacjach uzupełnianych w procesie. W ten sposób możemy znacznie skuteczniej zarządzać magazynem w firmie produkcyjnej.

Autor:

Michał Bernasiak

Senior Business Consultant DSR S.A.

Solution Architect

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY