Analiza wąskich gardeł w produkcji na przykładzie współpracy z użytkownikami rozwiązań DSR 4FACTORY

19 kwietnia 2023

Osobom zaangażowanym w procesy produkcyjne na każdym szczeblu zarządzania produkcją nie trzeba tłumaczyć czym są wąskie gardła (z ang. bottleneck). W skrócie, prowadzą one do ograniczeń w wydajności, wydłużenia czasu produkcji i zwiększenia ryzyka popełnienia błędów. Wąskie gardła powodują tym samym opóźnienia w procesie produkcyjnym i wzrost kosztów wytwarzania w firmie produkcyjnej. To wszystko może skutkować obniżeniem jakości produktów, co ma bezpośredni i często katastrofalny wpływ na zadowolenie klientów i reputację firmy. Świadomi i odpowiedzialni managerowie nie pozwalają na eskalację tych zjawisk. W tym celu szukają rozwiązań jak trwale i efektywnie zlokalizować i wyeliminować czynniki, które ograniczają potencjał produkcyjny i rozwiązać problemy mające wpływ na płynność pracy oraz poziom kosztów.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu wspierającym planowanie produkcji APS 4FACTORY

Proces identyfikacji wąskich gardeł w produkcji

W jaki sposób zidentyfikować wąskie gardła w produkcji? Identyfikuje się je poprzez analizę procesów produkcyjnych, obserwację gniazd i linii produkcyjnych, zbieranie danych o czasach cyklu, poziomie wykorzystania zasobów i przepustowości, a także poprzez rozmowy z pracownikami. Słynne japońskie gemba kaizen (ciągłe doskonalenie w miejscu pracy), które prawdopodobnie jest potrzebne w każdym procesie produkcyjnym, czy gemba walk (czyli odwiedziny miejsca występowania procesu, potencjalnego źródła problemu) stosuje się również, aby wyznaczyć punkty w łańcuchu procesów i upewnić się, że są miejscami krytycznymi, mającymi wpływ na płynność realizacji zamówień. Jak ważna jest identyfikacja? Pojawienie się wąskiego gardła nie jest widoczne gołym okiem. Natomiast skutki jego wystąpienia i to, że przy braku reakcji na czas, cały proces stanie się wąskim gardłem, odczuwalne są już długotrwale, zarówno w hali produkcyjnej, jak i w całym przedsiębiorstwie. Jak i czym należy nadzorować produkcję, aby nadążać za dynamicznym środowiskiem wytwarzania i obejmować uwagą obszary, które pozornie zazwyczaj nie stanowią zagrożenia dla oczekiwanej produktywności?

Dzięki ciągłej współpracy ze środowiskiem produkcyjnym wiemy, że wąskie gardła można zidentyfikować również poprzez monitorowanie procesów i projektów na podstawie analiz wyników pracy z zaawansowanymi systemami klasy APS 4FACTORY (Siemens Opcenter APS). To, czy proces technologiczny jest wąskim gardłem, czyli czy występują przeciążenia zasobów, przestoje, jak wydajny jest przepływ wartości i informacji, gdzie występują niedobory surowców, gdzie brakuje wykwalifikowanej kadry, bardzo szybko i wyraźnie widać podczas wdrożeń i eksploatacji systemów APS 4FACTORY. Niewątpliwie ogromną wartością dodaną samych wdrożeń jest właśnie możliwość dostrzeżenia, zdefiniowania i eliminacji potencjalnych przypadków wąskich gardeł. System klasy APS 4FACTORY w integracji z systemem klasy ERP 4FACTORY zapewnia dokładny przegląd obszarów związanych z procesem produkcyjnym. Okres trwania projektu wdrożenia jest wystarczający, żeby uruchomić w pracownikach nawyki pracy systemowej nad pełną wydajnością procesów. Nie bez znaczenia pozostaje również zwiększanie świadomości, jak ważne jest monitorowanie, w których miejscach wąskie gardła występują, niczym czerwone światła alarmujące o zagrożeniu.

Częste przyczyny powstawania wąskich gardeł w produkcji to: nieoptymalne zarządzanie produkcją, brak wydajności maszyn, ograniczenia w dostawach materiałów, niewłaściwe planowanie i organizacja pracy, wahania liczby zleceń produkcyjnych w zależności od np. sezonowości produkcji oraz problemy z dostępnością wykwalifikowanych pracowników. Przyglądamy się uważnie pracy naszych Klientów podczas warsztatów wdrożeniowych systemu APS 4FACTORY i z dumą zauważamy, że wspólnie potrafimy wypracować rozwiązania, które służą doskonaleniu produkcji. Sięgamy do źródeł problemów i wizualizujemy procesy (np. na wykresie Gantta) i ramię w ramię analizujemy przyczyny występowania wąskich gardeł oraz możliwości ich wyeliminowania. Parametryzujemy również rozwiązania wypracowane wcześniej przez Klientów, poprzez indywidualne dostosowanie baz danych zasilających algorytmy obliczeniowe systemu APS 4FACTORY. W przypadku braku wykwalifikowanej kadry, Nasi Klienci podejmują działania prowadzące do rozszerzenia wiedzy i umiejętności dostępnych Pracowników aby zapewnić wzajemną zastępowalność. Naszym zadaniem jest wtedy odpowiednie sparametryzowanie systemu dla wykorzystania matryc kompetencji Pracowników. W przypadku braku niezbędnych surowców i półproduktów (zjawisko to jest niestety obecnie powszechne), stosuje się surowce zamienne, zaakceptowane przez technologów. W takich przypadkach również pracujemy nad indywidualnymi rozwiązaniami systemowymi, aby odwzorować środowisko pracy naszych Klientów. Każde wdrożenie systemu APS 4FACTORY kończy się również wyspecyfikowaniem i utworzeniem szczegółowych i zaawansowanych raportów, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, z którym pracujemy.

Zarządzanie wąskimi gardłami

Zarządzanie wąskimi gardłami rozłożył już na czynniki pierwsze Starszy Konsultant APS Roland Pisanecki w artykule, który można znaleźć i przestudiować tutaj: https://www.dsr.com.pl/jak-zarzadzac-waskimi-gardlami-w-procesach-produkcyjnych/.

Dla krótkiego przypomnienia warto wspomnieć cenny cytat:

„Zarządzanie zgodnie z Teorią Ograniczeń pomaga nam w koncentracji wysiłków w obszarach, gdzie występuje ograniczenie w procesie produkcji, ale również w których można najszybciej osiągnąć pozytywne efekty. Oczywiście nie można tutaj zapomnieć o procesie ciągłego doskonalenia, ponieważ teoria ta nie zakłada, że po wyeliminowaniu jednego wąskiego gardła osiągniemy idealną płynność całego strumienia wartości. Po wyeliminowaniu jednego ograniczenia powtórnie wykonujemy analizę wąskich gardeł w procesie, aby zidentyfikować kolejne ograniczenia, które negatywnie wpływają na wydajność całego łańcucha. Cykl ten w praktyce powtarzamy bez końca. Zastosowanie w praktyce tej wiedzy wspomaga podejmowanie dobrych decyzji strategicznych, dotyczących inwestycji przedsiębiorstwa oraz kierunku jej rozwoju.” Cytat ten nawiązuje do teorii ograniczeń (z ang. TOC – Theory of Constraints), którą opracował fizyk Dr Eliyahu M. Goldratt, miłośnik poszukiwania źródeł problemów i pierwszy twórca podstawowej wersji systemu klasy APS*:

„Jeżeli zanurkujemy wystarczająco głęboko to znajdziemy bardzo niewiele elementów u podstawy – przyczyny bazowe, które poprzez powiązania przyczynowo-skutkowe rządzą całym systemem. Efektem systematycznego używania pytania 'Dlaczego?’ nie jest ogromna złożoność, lecz raczej wspaniała prostota.” Dr Eliyahu M. Goldratt, The Choice (Wolność wyboru)

 

Eliminacja ograniczeń całego procesu

Wąskie gardła w produkcji można eliminować poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, lepsze planowanie i organizację pracy, szkolenie pracowników i ciągłe doskonalenie całej firmy. Jest to proces długotrwały i wymagający ogromnego zaangażowania. Tutaj wszystko sprowadza się bezpośrednio do filozofii lean management (z ang. szczupłe zarządzanie) i lean manufacturing (z ang. szczupłe wytwarzanie), zgodnie z którymi do eliminacji wąskich gardeł niezbędne jest ciągłe doskonalenie procesów. Niezbędna jest w związku z tym też ciągła ich obserwacja, odnajdywanie czułych punktów, wdrażanie ulepszeń, dalsza obserwacja i ciągłe przekraczanie granic. Nie ma innej drogi jak ta, która każe się rozwijać. Idąc znów za Goldrattem, „każdy stan może być istotnie ulepszony i nawet niebo nie jest limitem”

* W 1979 roku Goldratt w ramach firmy Creative Output opracował narzędzie komputerowego wspomagania planowania produkcji OPT (z ang. Optimized Production Technology), które było pierwszym na świecie oprogramowaniem kategorii APS, tzn. zapewniające planowanie produkcji w oparciu o koncepcję ograniczonej wydajności [źródło: Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC toc.org.pl]

Autor:

Anna Łagocka-Nowak

Konsultant APS

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu wspierającym planowanie produkcji APS 4FACTORY

 

Przeczytaj także:

Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

Konfigurator produktów w systemie ERP 4FACTORY

Łańcuch dostaw Automotive Supply Chain a standard MMOG/LE