Wskaźnik produkcji na czas i w całości według rodziny produktów (ang. On Time In Full – OTIF)

25 lipca 2022

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia zadowolenia klienta z realizacji jego zamówień jest zagwarantowanie, że otrzyma on zamówione pozycje w odpowiedniej ilości i w oczekiwanym terminie. Dlatego większość producentów włącza wskaźnik produkcji na czas i w całości (OTIF) do swojego zestawu kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators – KPI). Wiedza o tym, co dzieje się na produkcji, pozwala producentom podjąć kroki w celu poprawy terminowości dostaw lub powiadomić klientów, zanim problemy wymkną się spod kontroli. Właśnie w tym miejscu wskaźnik OTIF według rodziny produktów może odegrać istotną rolę.

OTIF w produkcji według rodziny produktów

System klasy ERP 4FACTORY – QAD Adaptive ERP dostarcza analiz, które pomagają zarówno menedżerom jak i użytkownikom monitorować KPI. Najważniejsze elementy OTIF według rodziny produktów obejmują poniższe składniki.

Przeczytaj również: Wskaźnik OEE – jak obliczać i interpretować wyniki?

Rodzina produktów OTIF – w skrócie

Ta wizualizacja to tabela, która pokazuje ogólną wydajność OTIF według rodziny produktów i zakładu za okres trzech miesięcy. Informacje przedstawione w tabeli mogą stanowić wczesne ostrzeżenie przed negatywnymi trendami i pomóc w zapewnieniu, że wyroby o znaczeniu krytycznym są zaplanowane do produkcji w miejscach o najlepszych wynikach.

OTIF dla zakładu na podstawie danych o rodzinie produktów – w skrócie

Podobnie jak w powyższym przypadku, ta wizualizacja przedstawia trzymiesięczne wyniki OTIF według rodziny produktów, ale pokazuje wybrane placówki. Jest to przydatne dla kierowników zakładów, którzy mogą monitorować wydajność kontrolowanych przez siebie zakładów i podejmować kroki w celu rozwiązania pojawiających się problemów. Kierownik może zbadać, które stanowiska robocze nie osiągają dobrych wyników w określonej rodzinie produktów i ustalić przyczynę słabej wydajności. Następnie może zainwestować w to co jest niezbędne do poprawy wyników np. wprowadzić prewencyjne konserwacje maszyn, powtórzyć szkolenia itp. itd.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Odsetek OTIF w stosunku do wszystkich zamówień według rodziny produktów i zakładów w danym tygodniu

Ten obraz to wykres liniowy, który pokazuje wydajność według rodziny produktów i lokalizacji dla okresu 13 tygodni. Najczęściej jest to wykorzystywane do monitorowania wydajności w celu wczesnego ostrzegania o problemach, dzięki czemu kierownicy mogą podjąć kroki w celu rozwiązania problemów, zanim wydajność dostaw spadnie za bardzo. Problemy z dostawami mogą być spowodowane na przykład spadkiem wydajności lub nieplanowanym przestojem. Wiedza o istnieniu problemu pozwala kierownikowi zbadać sprawę i podjąć działania naprawcze, zanim problem wpłynie na zadowolenie klienta lub zdolność firmy do realizacji celów w zakresie przychodów.

Przeczytaj również: Rola oprogramowania ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Odsetek zleceń produkcyjnych OTIF w podziale na zakłady na podstawie danych dotyczących rodziny produktów w danym okresie

Ta wizualizacja, obejmująca co najmniej 13 tygodni danych OTIF dotyczących rodziny produktów, pokazuje ogólną wydajność zakładu. Może to zapewnić krytyczny wgląd w problem w konkretnym miejscu, umożliwiając kierownictwu zbadanie wszelkich utrudnień. Kierownik może rozpoznać, że problem jest ograniczony do konkretnej rodziny produktów lub linii produkcyjnej czy stanowiska roboczego, co jest pierwszym krokiem do zidentyfikowania i naprawienia niesprawności.

production on time and in full, insights, metrics, OTIF

Przeczytaj również: Wdrożenie systemu ERP

Znaczenie wskaźnika OTIF

Domyślnie, wizualizacje pokazują wszystkie wyroby i wszystkie rodziny produktów, ale użytkownicy mają możliwość zawężenia zbioru danych w obu wymiarach poprzez wybranie jednej lub więcej rodzin produktów i jednego lub więcej wyrobów. Zapewnia to prosty sposób na przejście od wysokopoziomowych danych ogólnych do skoncentrowania się na miejscu (miejscach) i rodzinie lub rodzinach produktów, z którymi mogą być problemy.
Po zidentyfikowaniu obszarów problemowych menedżerowie mogą łatwiej ustalić, dlaczego problem występuje. Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań zaradczych, niezależnie od tego, czy obejmują one wzmożoną konserwację zapobiegawczą, intensywne szkolenia pracowników, nowe narzędzia zamienne czy inne zmienne. Kierownicy mogą również podjąć decyzję o dostosowaniu harmonogramów produkcji poprzez przeniesienie prac związanych z rodziną produktów dotkniętych problemem do miejsca nieobjętego problemem, na czas zakończenia dochodzenia i procesu rozwiązywania problemu. Szybkie działanie minimalizuje wpływ na zdolność firmy do spełnienia oczekiwań klientów, a także może chronić zdolność firmy do osiągnięcia docelowych przychodów. Centrum akcji zapewnia kierownictwu wgląd w sytuację, którego potrzebuje, aby utrzymać najwyższą wydajność firmy.
Dzisiejsi producenci muszą dostosowywać się i zmieniać w odpowiedzi na wymagania klientów oraz realia swoich warunków wewnętrznych. Analiza wskaźnika OTIF według rodziny produktów pomaga zapewnić, że można szybko podjąć działania w celu wprowadzenia zmian. QAD Adaptive ERP pomaga firmom reagować na wewnętrzne problemy produkcyjne i zmieniające się warunki rynkowe zanim wpłynie to na pozycję firmy na rynku i u klientów.

Autor:

Alban Bentein
Product Manager for Analytics Solutions w QAD Inc.
tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ERP 4FACTORY

Polecamy również:

Jak poprawić wydajność i poziom identyfikowalności materiałów (ang. traceability) w informatycznych systemach zarządzania produkcją?

Dane to nowe złoto