Skontaktuj się z nami:
e-mail: dsr@dsr.com.pl    |    Tel: 71 889 05 60

Harmonogram wsparcia dla szkoleń w projekcie unijnym w trybie online

6 maja 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa pt. „Wdrożenie specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego z zastosowania innowacyjnych narzędzi implementujących modele biznesowe przemysłu 4.0 dla pracowników i przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego” nr projektu POWR.04.03.00-00-0106/18.

Data najbliższych warsztatów: 7 maja 2021 r.

Agenda:

7:50 – 8:15 „Rozruch techniczny” – logowanie uczestników, autoprezentacja DSR, trenerów i uczestników

8:15 – 10:15 Szkolenie z zakresu zasady równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

10:15 – 10:45 Ankiety i test wstępne – sprawdzenie profilu i wiedzy przed szkoleniem (tylko na potrzeby opisu efektów dofinansowania środkami UE)

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:20 – 11:25 Definicja identyfikowalności (TRACEABILITY)

11:25 – 11:35 Dlaczego dostawcy żywności i napojów powinni sami dążyć do identyfikowalności

11:35 – 11:50 Wycofanie produktu z rynku

11:50 – 12:00 „Zasada jednego kroku wstecz, jednego kroku do przodu”

12:00 – 12:15 Znaczenie identyfikowalności partii w przemyśle spożywczym

12:15 – 12:20 Źródła wymagań dla traceability + znaczenie w normach GAP

12:20 – 12:30 Wymagania dla traceability wg Rozporządzenia (WE) nr 178/2002

12:30 – 12:40 Informacje dotyczące dostaw

……………………………

12:40 – 13:15 Lunch

…………………………….

13:15 – 13:30 Skażenie krzyżowe

13:30 – 13:45 Technologie Przemysłu 4.0

13:45 – 13:50 Komponenty proponowanego rozwiązania

13:50 – 14:00 Koniec prezentacji i pytania do tej części od publiczności

CASE STUDY

14:00 – 14:10 Przerwa techniczna – przygotowanie symulatora

14:10 – 14:20 Wytłumaczenie co produkuje nasz symulator i jakie procesy technologiczne zachodzą (prezentacja symulatora produkcji i jego komponentów)

14:25 – 14:55 Symulacja I – „szynka”

14:55 – 15:25 Symulacja II – „kurczak”

15:25 – 15:45 Omówienie wyników symulacji – karty szarży

15:45 – 16:00 Sesja Q&A

Zaufali nam

Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych.