3 obszary, w których cyfryzacja produkcji przynosi korzyści

19 sierpnia 2021

Transformacja cyfrowa (ang. digital transformation) w branży produkcyjnej nabiera coraz większego tempa. Coraz więcej informacji o sukcesach przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania Przemysłu 4.0 zwiększyły zainteresowanie wielu firm dalszym rozwojem i inwestycjami w cyfryzację.

Wdrożenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową przynosi wymierne korzyści, oto krótkie opisy dwóch przykładów:

  • Pewien producent wyrobów przemysłowych opierał swoje decyzje na ręcznie wykonywanych kalkulacjach kosztów i prognozach, co prowadziło do błędów i opóźnień w produkcji. Przedsiębiorstwo znajdowało się również w sytuacji, w której trudno było zdefiniować i monitorować wskaźniki efektywności produkcji. Po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań QAD (będących w ofercie DSR 4FACTORY), firma może szybko oceniać wydajność czy zauważać problemy materiałowe, tak więc generalnie zwiększyła przejrzystość operacji produkcyjnych, przez co lepiej spełnia wymagania klientów.
  • Jeden z producentów materiałów ciernych do hamulców i zespołów hamulcowych (Akebono), znalazł się w sytuacji, w której brakowało mu spójnych danych i możliwości szybkiego reagowania na zakłócenia w operacjach produkcyjnych. Wdrożenie jednego z rozwiązań QAD (znajdującego się w ofercie DSR 4FACTORY) zaowocowało większą dokładnością, niezawodnością i integralnością danych. W rezultacie, przedsiębiorstwo zmaksymalizowało efektywność produkcji w oparciu o priorytety harmonogramu produkcyjnego w czasie rzeczywistym i poprawiło dokładność kompletacji oraz wydawania zleceń produkcyjnych

Główne cechy transformacji cyfrowej modelu biznesowego to:

  • Inteligencja – umożliwienie przepływu dokładnych informacji w czasie rzeczywistym do właściwych osób podejmujących decyzje również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych;
  • Innowacyjność – wykorzystywanie nowych procesów i technologii cyfrowych do generowania innowacyjnej wiedzy biznesowej i zwiększania wydajności produkcji;
  • Zwinność – zastosowanie innowacji technologii cyfrowych w celu zwiększenia produktywności oraz poprawy jakości i szybszego reagowania na zakłócenia w biznesie.

Zwiększenie zdolności produkcji cyfrowej (ang. Digital Manufacturing) służy jako dźwignia powiększająca szybkość reakcji i inteligencję w operacjach produkcyjnych. Producenci zyskują szybkie i bardziej inteligentne podejście do podejmowania decyzji, które umożliwiają dane i analizy w czasie rzeczywistym prezentowane w przyjaznym dla użytkownika i spersonalizowanym formacie raportów. Produkcja cyfrowa zapewnia możliwość ogromnego postępu w realizacji celów biznesowych producenta. Poniżej przedstawione są jedynie trzy z wielu obszarów, w których można osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

I. Zwiększenie dokładności planowania popytu

Pandemia COVID-19 nie jest jedyną sytuacją, która wpływa na popyt na produkty, determinując kierunki zmian, zakłócenia w łańcuchu dostaw czy nieprzewidywalne zachowania konsumentów. Inne zdarzenia wpływające na wielkość popytu to trendy sezonowe, zmienne zachowania zakupowe klientów, nieoczekiwane zdarzenia pogodowe czy nowości produktowe u konkurencji. W przeszłości wiele firm produkcyjnych tworzyło procesy prognozowania na podstawie informacji, które zawierały nieaktualne dane dotyczące wielkości popytu. W erze cyfrowej, przy nieustannym postępie digitalizacji, istotne jest, aby producenci mieli dostęp do informacji o zachowaniach klientów i konsumentów w czasie rzeczywistym, aby szybko zrozumieć zmieniające się wzorce i dostosować działania produkcyjne w celu lepszego spełnienia oczekiwań odbiorców. Dzięki dostępnym obecnie rozwiązaniom technologicznym i szybszemu dostępowi do informacji, bardziej precyzyjne śledzenie zmian popytu pozwala na odpowiednie i terminowe dostosowanie wielkości produkcji w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i zmniejszenia poziomu zapasów.

II. Monitoring hal produkcyjnych w czasie rzeczywistym (ang. Shop Floor Control – SFC)

Producenci zazwyczaj korzystają w swoich halach produkcyjnych z wielu różnych systemów informatycznych. Taka sytuacja obniża ich wydajność, jakość produktów i łatwość wglądu w procesy w czasie rzeczywistym. Bez natychmiastowego dostępu do informacji kierownicy i operatorzy produkcji mają ograniczoną wiedzę, co utrudnia szybką reakcję na zmieniające się warunki biznesowe. Operacje na hali produkcyjnej mogą być mniej skuteczne z uwagi na nadmiar odpadów, wyższe koszty operacyjne i niedotrzymanie terminów dostaw do klientów.

Wykorzystując możliwości cyfrowe typu Big Data, producenci, dzięki kompleksowemu gromadzeniu i integracji danych operacyjnych, mogą uzyskać wgląd w produkcję, niezbędny do spełnienia oczekiwań klientów. Pracownicy mogą otrzymać szybszy dostęp do informacji niezbędnych do efektywnego kosztowo zarządzania operacjami w zakładzie produkcyjnym. Te konkretne i zintegrowane informacje poprawiają wydajność produkcji, dostarczają użytecznych analiz i zwiększają identyfikowalność produktów.

Pracownicy hali produkcyjnej uzyskują dostęp do wszystkich potrzebnych im informacji, w tym instrukcji pracy i wytycznych dotyczących kontroli. Kierownicy zakładów produkcyjnych mogą podejmować kluczowe decyzje, dzięki zwiększonej widoczności całego procesu produkcyjnego. W rezultacie producenci mając dostęp do głębszych i bardziej precyzyjnych informacji, mogą podejmować najważniejsze decyzje operacyjne w czasie rzeczywistym, usprawniać wykonanie zleceń roboczych oraz poprawiać wydajność maszyn i pracowników.

III. Zwiększenie wykorzystania zasobów produkcyjnych (ang. Enterprise Assets Management – EAM)

Nieplanowany przestój maszyny jest kosztownym obciążeniem dla linii produkcyjnej. Negatywny wpływ na stopień wykorzystania zasobów i na realizację zamówień klientów może być wówczas odczuwalny natychmiast. W dłuższej perspektywie czas przestoju ma też zły wpływ na żywotność sprzętu i zmniejsza wskaźnik rentowności aktywów (ang. Return On Assets – ROA). W przypadku większości producentów konserwacja hali produkcyjnej jest planowana regularnie co jakiś czas, niezależnie od tego, czy jest ona potrzebna, czy nie. W innych sytuacjach konserwacja ma miejsce tylko wtedy, gdy maszyna się zepsuje lub przestaje działać na pożądanym poziomie wydajności.

A gdyby można było zbierać odpowiednie informacje, aby przeprowadzać konserwację tylko wtedy, gdy jest to konieczne? Nowe technologie cyfrowe pozwalają producentom podążać w tym kierunku, gromadząc różne stany urządzeń, w tym temperaturę, drgania, prędkość i inne czynniki, aby uzyskać dokładny i aktualny obraz wydajności i stanu maszyn. Analiza tych informacji może być następnie wykorzystana do zapobiegania przestojom i planowania konserwacji tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Jak dalece zaawansowana jest cyfrowa transformacja produkcji w Twojej organizacji? Czy jesteście na wczesnym etapie rozwoju rozwiązań cyfrowych, czy na dalszym etapie realizacji strategii transformacji cyfrowej? Czy rozważacie zastosowanie technologii takich jak: uczenie maszynowe (ang. Machine Learning), łańcuch bloków (ang. Blockchain), jeziora danych (ang. data lakes), zrobotyzowana automatyzacja procesów (ang. Robotic Process Automation – RPA) lub sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI)?

Najwyższy czas, aby przyspieszyć proces transformacji cyfrowej biznesu i zdecydować się na optymalizację działania organizacji w celu poprawy wydajności produkcji, maksymalizacji wydajności i szybkiego przekształcenia w cyfrowe przedsiębiorstwo produkcyjne. Tylko tak można utrzymać przewagę konkurencyjną oraz usprawnić kluczowe obszary działania nowoczesnej firmy.

Autor: Brent Dawkins

Director of Product Marketing w QAD Inc.

tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja tekstu DSR S.A.