Praktyczne podejście do procesów organizacji wdrożeń APS 4FACTORY

22 listopada 2022

Każde wdrożenie systemu planistycznego w przedsiębiorstwie jest pewnego rodzaju rewolucją, której wielkość zależy od jakości danych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, poziomu skomplikowania procesów produkcyjnych oraz poziomu znajomości własnych systemów będących źródłem danych do planowania. Potraktowanie organizacji wdrożenia, jako oddzielnego, zaplanowanego i kontrolowanego w swoim przebiegu procesu, pozwoli minimalizować negatywne skutki, a maksymalizować zyski takiej rewolucji. Traktując organizację wdrożenia APS 4FACTORY (narzędzie do planowania i harmonogramowania produkcji) jako proces, dzielimy całość prac na etapy, a te z kolei na fazy. Poszczególne planowane etapy mają różną długość i konsumpcję budżetu ale tylko realizacja etapowa pozwala uniknąć chaosu organizacyjnego i powtarzania kroków parametryzacyjnych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu APS 4FACTORY

 

Etapy wdrożenia APS 4FACTORY

Pierwszym etapem wdrożenia jaki realizujemy w DSR jest faza analizyprojektowania rozwiązania. W trakcie etapu pierwszego dokonujemy wraz z klientem analizy procesu produkcyjno-planistycznego, weryfikujemy dane wejściowe jakimi dysponuje klient, określamy niezbędne działania i czynności do wykonania, a następnie dzielimy je na podetapy. Należy zwrócić uwagę, nie tylko na sferę funkcjonalną (analiza procesów biznesowych), ale również technologiczną (przegląd infrastruktury), oraz wyznaczyć konkretne, możliwe do zmierzenia cele (Key Performance Index – KPI). Etap ten kończy się spisanym i zaakceptowanym dokumentem analizy.

W trakcie drugiego etapu modelujemy rozwiązanieklientem. Modelowanie dzielimy również na fazy. W każdej kolejnej fazie następuje rozszerzenie modelu utworzonego w poprzedniej fazie o kolejne informacje. Użytkownicy poznają dzięki temu system w sposób kompleksowy i mają wiedzę niezbędną do świadomego użytkowania systemu. Model I jest modelem podstawowym, weryfikującym jakość danych podstawowych zaimportowanych do systemu APS 4FACTORY. Model ostatni jest już końcowo sparametryzowanym systemem, realizującym potrzeby planistyczne użytkowników, gotowym do uruchomienia produkcyjnego.

Etap trzeci jest poświęcony testomszkoleniom użytkowników końcowych. W trakcie testów dnia codziennego i akceptacyjnych następuje potwierdzenie prawidłowości działania modelu finalnego, testowe, masowe pobieranie danych. Wszelkie zauważone rozbieżności, błędy są usuwane przed zakończeniem etapu.

Wynikiem etapu jest decyzja o uruchomieniu produkcyjnym wraz z wyznaczeniem konkretnej daty uruchomienia. Etap ostatni rozpoczyna się uruchomieniem produkcyjnym i trwa tak długo, jak długo wdrożony system jest użytkowany w przedsiębiorstwie. W ramach tego etapu przedsiębiorstwo użytkujące APS 4FACTORY oraz dostawca najczęściej kontynuują kooperację, wiążąc się dodatkowymi umowami na mocy których, realizowane są usługi powdrożeniowe. Do najczęściej zawieranych umów należą umowa SLA (Service Level Agreement – zapewniająca poziomy świadczenia usług wraz z określeniem czasów reakcji na określony poziom istotności zgłoszenia), SPA (Sale and Purchase Agreement – regulująca warunki transakcji, warunki cenowe i sposób zapłaty oraz obowiązki i odpowiedzialność stron ułatwiająca realizację drobnych optymalizacji w czasie produkcyjnego cyklu życia) i SMA (Software Maintenance Agreement – umowa wsparcia technicznego).

Trudności napotykane podczas wdrożeń

Najczęściej spotykanymi spowalniaczami/problemami w trakcie wdrożeń są:

  • braki lub niska jakość danych, którymi zasilane są systemy planistyczne
  • konieczność oczekiwania na przekazanie danych pobieranych z systemów klienta, szczególnie we wdrożeniach, w których eksport danych z systemów klienta realizuje partner zewnętrzny.
  • trudność w ocenie, czy wdrożenie zakończone jest sukcesem czy nie. Należy w etapie pierwszym wyznaczyć mierzalne cele, osiągalne, powiązane ściśle z możliwościami budżetowymi, czasowymi i zasobami.

Zastosowanie podejścia procesowego przez firmę DSR w trakcie organizacji wdrożenia, podział na etapy, wraz z wyznaczeniem możliwych ryzyk i sposobów ich przeciwdziałania pozwala zakończyć wdrożenie i uruchomić system planistyczny, będący narzędziem wspierającym realizacje procesu produkcyjnego, pozwalającym maksymalizować zdolności produkcyjne i minimalizować straty wpływające na obniżenie OEE.

Autor:

Kinga Dębska

Kierownik projektów DSR S.A.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu APS 4FACTORY

Przeczytaj także:

Rozwój w pełni zaplanowany w firmie Sonoco

Dlaczego harmonogramowanie jest tak krytyczne?